يكتاس يكتاس .

يكتاس

درزه - اصطلاحات و مفاهيمي در مورد درزه ها

گسلها , درزه ها و زمين لغزش

پس از اينكه سنگ تحت تاثير تنش قرار گرفت، ابتدا در آن تغيير شكل الاستيك ايجاد مي شود و پس از آن مي‌شكند (در حالت معمولي سنگهاي حالت شكننده دارند) ، ولي تحت فشارهاي محصور كننده و حرارت بالا ، بسياري از سنگها پس از مرحله الاستيك وارد مرحله تغيير شكل پلاستيك مي‌شوند و نهايتا در اين شرايط سنگ خواهد شكست. اين درزه‌ها را مي‌توان به عنوان درزه‌هاي كششي در نظر گرفت زيرا هنگامي كه طبقات ، در امتداد عمود بر محور چين تحت فشارش قرار گرفته و چين‌ها را به وجود مي‌آورند، در امتداد محور چين تحت كشش واقع مي‌شوند، بنابراين در امتداد عمود بر محور چين ، درزه‌هايي به وجود مي‌آيد.

اگر نمونه سنگي را به جاي اين كه در هواي آزاد تحت فشار قرار گيرد، در يك محيط با فشار همه جانبه واقع شود و آنگاه بر آن فشار وارد آيد، پس از حذف نيروهاي فشارشي ، شكستگي‌هاي متعدد در جهت عمود بر امتداد نيروي فشارشي در جسم به وجود مي‌آيد. چون غالبا معادن در محل تقاطع دو قطعه قرار دارند، فرا ديواره سقف معادن را تشكيل ميدهد كه محل آويزان كردن چراغها در داخل معادن بود (Hanging wall) و فرو ديواره كف معدن يا محلي كه پا بر روي آن قرار ميگيرد است كه به آن Footwall اطلاق مي شود. شواهد صحرايي براي تشخيص اين شكستگيها ، ديواره خشن است، ضمنا چون شكستگي تحت تاثير كشش ايجاد شده است، بين دو ديواره شكستگي ، يك باز شدگي ديده مي شود كه گاهي اوقات ممكن است توسط رگه‌هاي معدني يا غيرمعدني پر شده باشد.

▪ درزه‌هاي ستوني: اين درزه‌ها نوعي از درزه‌هاي كششي هستند كه بر اثر كاهش حجم در سنگها ايجاد مي‌شوند، اين نوع درزه‌ها معمولا در توده‌هاي آذرين بوجود مي‌آيند كه در اثر آن گدازه به شكل منشورهايي ايجاد مي شود. از آن جمله است لغزش يك يا چند واحد سنگي در امتداد يك يا چند سطح مسطوي ، سر خوردن يك قطعه كوچك يا ورقه‌اي از سنگ به روي دامنه ، لغزش توده عظيمي از سنگ و سرانجام لغزش گوه‌اي در امتداد فصل مشترك دو صفحه متقاطع. اين جابجايي ها مي توانسته يا بصورت جابجائي آرام باشد كه هيچ گونه لرزشي در زمين ايجاد نمي كند و يا اينكه بصورت ناگهاني اتفاق بيفتد كه جابجايي هاي ناگهاني در طول گسلها عامل ايجاد اغلب زلزله ها مي باشد.

 

تحليل فرو پاشي رونده پلهاي با خرپاي فولادي و ارزيابي شكل پذيري|اِس پي

گزارش مربوط به فرو پاشي I-35W روشن مي سازد كه بار مرده بخاطر تعميرات و عمليات مسلح نمودن دال به چندين مرتبه افزايش يافته بود و اينكه ضخامت صفحه لچكي نصف مقدار طراحي بود. پل خرپاي فولادي I-35W بر روي رودخانه ميسي سي پي در ميناپوليس، مينه سوتا، ايالات متحده، ناگهان در اول آگوست سال 2007 ميلادي فرو ريخت و اين فاجعه ، مجروحان زيادي داشت ]2و1[. تحليل فرو پاشي پيش رونده براي چهار حالت بار زنده بر روي دو مدل پل با نسبت هاي دهانه متفاوت و با استفاده از تحليل تغيير شكل بزرگ الاستيك – پلاستيك انجام شده است. بسيار مشكل است كه بتوان بارهاي فرو پاشي و مكانيزم را يافت و آن بخاطر غير خطي بودن مصالح و هندسه اي است كه بايد در سازه هاي نامعين پيچيده لحاظ شوند.

]4 [ Kasano et al بر صفحه لچكي تمركز نموده و روشن مي سازند كه صفحه نازك تر لچكي با تغيير شكل اوليه ، كرنش را افزايش داده و مي تواند برانگيزنده ترك باشد ]5[. گرچه روند فرو پاشي بسته به توزيع بار زنده و نسبت طول دهانه ، متفاوت است ، اما هر دو مدل پل خرپاي فولادي ، در اثر كمانش عضوهاي فشاري ، فرو مي ريزند. تحليل فروپاشي پيش رونده براي سه مدل خرپاي فولادي پيوسته با طول كلي 230m با استفاده از تغيير شكل هاي بزرگ و تحليل الاستيك- پلاستيك ، انجام شده است. اين تحليل براي روشن ساختن اينكه چگونه شدت بار زنده و توزيع آن بر مقاومت نهايي و شكل پذيري دو مدل پل خرپاي فولادي تاثير مي گذارد صورت گرفته است.

به عنوان يك يادآوري ، اين مطالعه قصد ندارد كه مكانيزم فرو پاشي I-35W را روشن سازد بلكه به ارزيابي مقاومت نهايي پل هاي خرپاي فلزي عمومي مي پردازد. بهرحال ، تحقيقي در مورد اينكه كه چگونه شدت بار زنده و توزيع ها بر روند فرو پاشي، تغيير شكل نهايي و مقاومت نهايي تاثير مي گذارند، وجود ندارد. اين ما را به اين واقعيت مي رساند كه نسبت طول دهانه مركزي و كناري مربوط به مدل پل B با ابعاد مورد استفاده معمول تر ، منطقي مي باشد. هنگامي كه تمام بار زنده به دهانه مياني اعمال مي گردد ، نسبت دهانه بر مقاومت نهايي كه به اندازه كافي بالا بوده و مدل پل ايمن است. هنگامي كه بار زنده در نزديكي تكيه گاه مياني اعمال مي شود، مدل پل با دهانه مياني بلندتر داراي مقاومت نهايي بيشتر خواهد بود.

 

تبيين قراردادهاي joint venture يا مشاركت در سرمايه گذاري- هاتف ستاري

ه – مشاركت انتفاعي در امور ساختماني: اخيراً اجراي طرح هاي بزرگ ساختماني از طريق انعقاد قراردادهاي مشاركت، چه به صورت قرارداد مشاركت انتفاعي و چه به صورت كنسرسيوم، رايج گشته است؛ يعني طرفين مشاركت ابتدا نسبت به اصولي كه مي بايستي در طول فعاليت خود به آن متعهد باشند توفق مي نمايند و سپس راجع به نحوه انجام طرح و جزئيات آن توافق كرده و حسب مورد طرفين ممكن است كه راجع به يك يا چند موضوع ديگر نيز توافقاتي داشته باشند؛ مثل اين كه در خصوص تعيين مدير پروژه، مسئوليت هاي هر يك از طرفين نسبت به كاركنان خود، حفظ حقوق مالكيت صنعتي و پروانه هاي مربوط توافق نمايند.

در انتها بايد گفت، با توجه به اين كه نظم اقتصادي دنيا به گونه اي است كه اجباراً تمامي كشورها در آن مشاركت دارند و تكنولوژي مدرن، مواد اوليه و نيروي انساني كارآمد كه عوامل عمده پيشرفت اقتصادي هستند، به طور نابرابر در سطح دنيا پراكنده اند، تنها تأسيس حقوقي كه مي تواند با حفظ منافع دارندگان اين عناصر، انجام طرح اقتصادي و پيشرفت و توسعه را ممكن سازد “جوينت ونچر” است؛ از اين رو توصيه مي شود كه حداقل دانشجويان حقوق با اين نهاد بين المللي بيشتر آشنا شده و اميدوارم اين مختصر، گامي در اين جهت محسوب گردد. در انتها بايد گفت، با توجه به اين كه نظم اقتصادي دنيا به گونه اي است كه اجباراً تمامي كشورها در آن مشاركت دارند و تكنولوژي مدرن، مواد اوليه و نيروي انساني كارآمد كه عوامل عمده پيشرفت اقتصادي هستند، به طور نابرابر در سطح دنيا پراكنده اند، تنها تأسيس حقوقي كه مي تواند با حفظ منافع دارندگان اين عناصر، انجام طرح اقتصادي و پيشرفت و توسعه را ممكن سازد “جوينت ونچر” است؛ از اين رو توصيه مي شود كه حداقل دانشجويان حقوق با اين نهاد بين المللي بيشتر آشنا شده و اميدوارم اين مختصر، گامي در اين جهت محسوب گردد.

اشاره كرديم كه “جوينت ونچر” به دو شكل عمده شركتي و قراردادي تقسيم مي شود و البته در سطح بين المللي “جوينت ونچر”هاي مختلفي وجود دارد كه مي توانند در قالب هر يك از اين دو شكل ظهور يابند و شايد اغراق نباشد اگر بگوييم كه “جوينت ونچر” در واقع يك نوع قرارداد بين المللي است كه گاه به صورت شركت به فعاليت ميپردازد؛ زيرا در “جوينت ونچر”هاي شركتي نيز طرفين در ابتدا قراردادي منعقد مي كنند كه از آن به “قرارداد اصولي” يا پايه تعبير مي شود و از هر نظر حاكم بر روابط آنها مي باشد. اشاره كرديم كه “جوينت ونچر” به دو شكل عمده شركتي و قراردادي تقسيم مي شود و البته در سطح بين المللي “جوينت ونچر”هاي مختلفي وجود دارد كه مي توانند در قالب هر يك از اين دو شكل ظهور يابند و شايد اغراق نباشد اگر بگوييم كه “جوينت ونچر” در واقع يك نوع قرارداد بين المللي است كه گاه به صورت شركت به فعاليت ميپردازد؛ زيرا در “جوينت ونچر”هاي شركتي نيز طرفين در ابتدا قراردادي منعقد مي كنند كه از آن به “قرارداد اصولي” يا پايه تعبير مي شود و از هر نظر حاكم بر روابط آنها مي باشد.

 

Research Letter of International Relations

اقتصاد جهاني                                                                                                                                                                      توليد ناخالص ملي كشورها در سال 2017.

بسياري ازنظريه­پردازان وابستگي بر خلاف نظريه آدام اسميت اظهار مي­دارند كه اقتصاد جهاني را نمي‌توان به­عنوان يك نظام متشكل از طرفهاي برابر بازرگاني تصور نمود، چراكه برتري قدرت نظامي، *Vector Error Correction Model (VECM)                                                                                                                .

آدم محمد رحيم و منصور مسيح[5] به بررسي نا‌آرامي­هاي سياسي و تأثير آن بر سرايت تلاطم بين بازارهاي اسلامي آسيايي و بازار سهام آمريكا پرداختند، آن­ها از داده­هاي روزانه بازار سهام مراكش و شاخص داوجونز استفاده كردند و  با استفاده از مدل DCC نشان دادند كه بهتر است سرمايه­گذاران كشورهاي اسلامي در نا‌آرامي­هاي سياسي پرتفويي متنوع از سهام كشورهاي مختلف داشته ­باشند و همچنين نتيجه گرفتند كه نا‌آرامي­هاي سياسي بر ثبات بازار منطقه(كشورهاي اسلامي) بسيار مؤثر است(Adam,2014). سياست­مداران و دولتمردان كه از وابستگي نفتي ايران بخوبي آگاهند بايد همواره اين نتايج را مورد بررسي قرار دهند و تصميمات درست و به دور از هيجان و تعصب و بر مبناي منطق و علم بگيرند تا شاهد بروز ناهماهنگي­هاي عجيب در شاخص­هاي اقتصادي مهم كشور نباشيم، چراكه هر زمان اقتصاد كشور تحت تاثير اين ناهماهنگي­هاي شديد قرار گيرد، دچار تزلزل و نابساماني مي­گردد و جبران اين گونه خسارات­هاي ناشي از اين نوسانات شديد كاري بسيار دشوار و زمان­بر است.

 

منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۶ دى ۱۴۰۰ساعت: ۰۹:۰۶:۱۳ توسط:ستار يكتا موضوع: نظرات (0)

تمشك - تمشك سياه

خواص تمشك؛ 22 خاصيت جادويي تمشك قرمز براي سلامتي و پوست و مو

علاوه بر اين مقادير بالاي ويتامين C، ريبوفلاوين، فولات، منيزيم، منگنز، نياسين، پتاسيم و مس موجود در تمشك خواص ضد سرطاني داشته و براي پيشگيري و درمان انواع سرطان ها از جمله سرطان پوست، ريه، مري، پستان و مثانه مفيد هستند. تمشك غني از فولات است، فولات با افزايش گلبول هاي قرمز خون به درمان كم خوني كمك كرده و با افزايش گردش خون در بدن به بهبود اكسيژن رساني به فوليكول هاي مو كمك كرده و به اين ترتيب باعث تقويت و افزايش رشد مو مي شود. سطح بالاي آنتي اكسيدان هاي موجود در ميوه تمشك اسپرم را از آسيب هاي اكسيداتيو محافظت مي كند، همچنين ويتامين C و منيزيم موجود در آن با افزايش ميزان تستوسترون براي درمان ناباروري در مردان مفيد مي باشد.

تمشك غني ازآنتي اكسيدان و پلي فنول هايي مانند آنتوسيانين ها، اسيد گاليك، كورستين، سيانيدين، كاتچين و اسيد ساليسيليك، ويتامين C، ويتامين B، اسيد فوليك، مس و آهن، منگنز و فيبر رژيمي مي باشد. تمشك فوايد زيادي براي بدن دارد كه ما در اين مقاله از سايت كوكا به طور كامل خواص تمشك جنگلي قرمز و دمنوش برگ تمشك را براي سلامتي، بارداري زنان، لاغري، ديابت و پوست و مو شرح داده ايم. توجه : پيش از مصرف هرگونه ماسك بر روي صورت و نواحي حساس بدن، با ماليدن مقداري كمي از آن بر روي پوست دست خود به مدت حداقل 20 دقيقه، از نداشتن حساسيت نسبت به آن اطمينان حاصل نماييد. گفته مي شود كه اگر روزي سه بار تمشك بخوريد، بينايي تقويت مي شود و از ابتلا به بيماري دژنراسيون ماكولا كه در آن آسيب به شبكيه منجر به از بين رفتن بينايي مي شود، در امان مي مانيد.

تحقيقات در دانشگاه ايالتي ميشيگان نشان داده كه مواد مغذي موجود در تمشك به بهبود تعادل انسولين و قند خون در بدن كمك مي كند و خطر ابتلا به ديابت نوع دو را در افراد كاهش مي دهد. مقادير بالاي آنتي اكسيدان ها و ويتامين C موجود در تمشك قرمز به كاهش چين و چروك و جوان سازي پوست صورت كمك مي كند، همچين تمشك براي از بين بردن لكه هاي صورت نيز مفيد مي باشد. برخي افراد ممكن است با خوردن تمشك دچار واكنش هاي آلرژيك شوند كه با علائمي از جمله احساس خارش در دهان، خارش پوست، خس خس سينه، تهوع، درد شكمي و سرگيجه مشخص مي شود. چاي برگ تمشك به طور سنتي براي تحريك باروري در مردان و زنان استفاده مي شود، دمنوش تمشك سطح هورمون ها را در بدن متعادل كرده و توانايي توليد مثل را بهبود مي بخشد.

 

فوايد تمشك سياه براي بدن با معرفي ۶ فايده براي سلامتي انسان

تمشكهاي سياه در واقع بوته‌هايي خاردار هستند كه در منطقه شمال ايران يك گياه مهاجم در جنگلها محسوب مي‌شوند و بيشتر در نقاطي از جنگل كه خالي شده باشد رشد مي‌كنند اما در منطقه جنوب بيشتر در كنار چشمه‌ها و رودخانه‌ها حضور بيشتري دارد. راديكالهاي آزاد مي‌توانند به سلولها صدمه بزنند و به نظر مي‌رسد ارتباط تنگاتنگي با فرايند پيري به علاوه ساير مشكلات سلامتي از جمله سرطان و بيماري قلبي دارند. يك تحقيق در سال ۲۰۰۹ مشخص كرد كه موشهايي كه تمشك سياه مصرف كردند مهارتهايي تشخيصي بهتري در مقابله با گروه كنترل كه تمشك مصرف نكرده بودند، داشتند. تمشكها براي مصرف كردن ايمن هستند اما افراد بايد از خوردن زياد آن خودداري كنند تا از سطح قند ميوه يا فروكتوز را در وضعيتي سالم نگه دارند.

افزودن پودر پروتئين و جو دوسر به آن مي‌تواند محتواي غذايي آن را افزايش دهد و كمك مي‌كند كه شخص به مدت طولانيتري حس خوبي داشته باشد. افراد مي‌توانند تمشك سياه را به رژيم غذايي سالم خود اضافه كنند از جمله همراه با صبحانه، در اسمتي ميوه‌اي يا به عنوان يك ميان وعده. براي بعضي از اين فوايد نيازمند تحقيقات بيشتري هستيم اما علم بسياري از اثرات ويتامينهاي موجود در تمشك را تاييد كرده است. فيبر محلول در آب حل مي‌شود و با كاهش سطح قند خون ارتباط دارد و به شخص كمك مي‌كند تا سطح كلسترول را در حد سالم نگه دارد. با اين حال لازم است كه شخصي كه در حال استفاده از رقيق كننده‌هاي خون است در مورد مصرف ويتامين K  با پزشك خود مشورت كند.

بعضي از تمشكهاي كنسروي يا مربا حاوي قند اضافه و مواد نگهدارنده هستند كه منجر به اثرات منفي در سلامت انسان مي‌شوند. با اين حال دسرها حاوي مقدار بالايي از قند هستند كه ممكن است بعضي از فوايد سلامتي مربوط به تمشك سياه را بي اثر كنند. تمشك سياه يك ماده ايمن براي مصرف خوراكي است و عوارض جانبي براي افرادي كه به آن آلرژي نداشته باشند، نامحتمل است. ممكن است كه وقتي افراد غذاهاي حاوي آنتي اكسيدان مي‌خورند، از اين فرايند حمايت كنند اما تحقيق بيشتري نياز است. تمشك سياه در دسرها نيز خيلي خوب عمل مي‌كنند همانند كرامبل يا پاي تمشك البته نان و كيك تمشك سياه هم وجود دارد.

 

خواص تمشك را بهتر بشناسيد!

 مواد و محتويات مقدار در 100 گرم   انرژي38 كيلوكالري  چربي0/6 گرم  پروتئين0/3 گرم  كربوهيدرات7/8 گرم  فيبر0/1 گرم  سديم1 ميلي گرم  پتاسيم136 ميلي گرم  كلسيم12 ميلي گرم  آهن0/48 ميكرو گرم  منيزيم21 ميلي گرم  روي0/41 ميلي گرم  نياسن0/44 ميلي گرم  ويتامين آ123 واحد . تمشك گياهي است بوته اي و پايدار كه غالبا به صورت وحشي مي رويد و تا كنون بيشتر از 5 گونه آن شناسايي شده است. ساقه هاي اين گياه نرم، برگهاي آن بيضي شكل و حاشيه آن داراي دندانه ‌ هاي اره ‌ اي شكل است. همچنين ميوه تمشك سرشار از تانن ‌ ها، فلاونوئيدها، آنتوسيانين ها و پلي ‌ فنولها است.

ميوه اين گياه شبيه به شاهتوت و توت فرنگي است و رنگ آن زرد تا سرخ مايل به سياه ميباشد. بخشهاي مورد استفاده اين گياه ميوه آن بوده، برگ، ساقه و ريشه تمشك نيز مصرف طبي دارد. هر بخش از اين گياه مانند برگ،ساقه، ريشه و ميوه آن خاصيت درماني متفاوتي دارد. تمشك منبع خوبي براي ويتامين ث، كا، فولات، نياسين، پتاسيم و منيزم است. به طوركلي مهترين خواص تمشك خاصيت نرم كننده و ضد اسكوربوت است. ميوه تمشك ترش مزه بوده و به صورت خام يا پخته، شربت، كمپوت و.

همه فوايد تمشك سياه

تمشك سياه در واقع بوته‌هايي خاردار است كه در منطقه شمال ايران يك گياه مهاجم در جنگل‌ها محسوب مي‌شود و بيشتر در نقاطي از جنگل كه خالي شده باشد رشد مي‌كند اما در منطقه جنوب بيشتر در كنار چشمه‌ها و رودخانه‌ها حضور بيشتري دارد. راديكال‌هاي آزاد مي‌توانند به سلول‌ها صدمه بزنند و به‌نظر مي‌رسد ارتباط تنگاتنگي با فرايند پيري به علاوه ساير مشكلات سلامتي از جمله سرطان و بيماري قلبي دارند. يك تحقيق در سال ۲۰۰۹ مشخص كرد كه موش‌هايي كه تمشك سياه مصرف كردند مهارت‌هايي تشخيصي بهتري در مقابله با گروه كنترل كه تمشك مصرف نكرده بودند، داشتند. فيبر محلول در آب حل مي‌شود و با كاهش سطح قند خون ارتباط دارد و به شخص كمك مي‌كند تا سطح كلسترول را در حد سالم نگه دارد.

با اين حال لازم است كه شخصي كه در حال استفاده از رقيق‌كننده‌هاي خون است در مورد مصرف ويتامين K با پزشك خود مشورت كند. نويسندگان تحقيق پيشنهاد كردند كه اين مي‌تواند به دليل مواد شيميايي موجود در تمشك‌ها به‌نام پلي‌فنل، باشد. فيبر يك نوع كربوهيدرات است كه بدن نمي‌تواند همانند ساير ملكول‌هاي ديگر قند به ملكول‌هاي كوچكتر تجزيه كند. ويتامين C در ساختن پروتئين دخالت دارد و براي توليد كلاژن براي بدن و انتقال دهنده‌هاي عصبي خاص لازم هستند. بدن از آنتي‌اكسيدان‌ها براي كاهش صدمه‌اي كه راديكال‌هاي آزاد مي‌توانند ايجاد كنند، استفاده مي‌كند. ما در ادامه نگاهي به فوايد بالقوه تمشك سياه و همچنين روش‌هاي افزودن آن به رژيم غذايي صحبت خواهيم كرد.

انسان‌ها خودشان قادر به ساختن ويتامين C نيستند بنابراين لازم است كه بخشي از يك رژيم غذايي سالم باشد. ويتامين A مسئول توليد رنگدانه‌ها در شبكيه جشم است و به تامين بينايي به‌ويژه در نور كم كمك مي‌كند. اين ويتامين همچنين رشد و حفظ استخوان‌ها و دندان‌ها را تامين مي‌كند و پوست را سالم نگه مي‌دارد. تحقيقات بيشتري نياز است تا مشخص كند كه آيا اين فوايد براي انسان‌ها نيز وجود دارد يا خير. تمشك سياه در بسياري از نقاط جهان كه آب و هوايي كوهستاني و معتدل دارند، رشد مي‌كند. آنتي‌اكسيدان‌ها به افراد در مقابله با اثر راديكال‌هاي آزاد در بدن كمك مي‌كنند. اين ويتامين يك ماده ضروري براي انعقاد خون است كه براي بهبود مناسب زخم ضروري است.

 

خواص تمشك ؛ و عرق تمشك و برگ تمشك سياه و قرمز در طب سنتي

توت فرنگي همچنين حاوي آنتوسيانين (كه مسئول رنگ قرمز توت فرنگي است )، مي باشد كه از سيستم گردش خون محافظت مي كند و از اين طريق مي تواند از ايجاد پلاك در شريان ها جلوگيري كند و همچنين باعث تنظيم فشار خون ميشود. در اين مطلب مجموعه اي از مهم ترين خواص و مضرات تمشك را به صورت خلاصه جمع آوري كرده ايم ، براي شناخت بيشتر خواص تمشك و عوارض مصرف آن در ادامه با سايت فال و خواب در دسته بندي خواص مواد غذايي همراه باشيد. اين معجون عسلي به ۲ شكل تهيه مي‌شود؛ روش اول به اين شكل است كه ۱ كيوي، نصف پيمانه تمشك، نصف پيمانه عسل طبيعي، يك پيمانه ماست و ميوه‌هاي تازه را با يك‌ديگر مخلوط مي‌كنيم تا شكل يكدستي به خود بگيرد.

خانواده‌هاي گيلاني علاقه زيادي به مصرف اين ميوه وحشي دارند و استفاده از آن به طور سنتي صورت مي‌گيرد و ارزش غذايي آن براي بسياري نامشخص است اما به نظر متخصصان اين ميوه داراي ارزش غذايي بالايي است. از مهمترين ميوه هايي كه در قرآن از آنها نام برده شده است مي توانيم به انجير و زيتون اشاره كنيم كه به تازگي يك گروه تحقيقات ژاپني پي به خواص فوق العاده مصرف يك عدد انجير و هفت عدد زيتون شده است. تمشك غني ازآنتي اكسيدان و پلي فنول هايي مانند آنتوسيانين ها، اسيد گاليك، كورستين، سيانيدين، كاتچين و اسيد ساليسيليك، ويتامين C، ويتامين B، اسيد فوليك، مس و آهن، منگنز و فيبر رژيمي مي باشد.

تمشك سرشار از آنتي اكسيدان ها و مواد مغذي است كه براي انسان و حيوان مفيد است تمشك منبع خوبي از منيزيم، ويتامين C، فيبر ، پتاسيم، مس، منگنز و ويتامين K و همچنين تعدادي از آنتي اكسيدان ها است. در تمشك آنتي‌اكسيدان و ويتامين سي به‌وفور يافت مي‌شود كه اين امر باعث تقويت سيستم ايمني بدن شده و از ابتلا به بيماري‌هاي مختلف عفوني مانند آنفلوآنزا و سرماخوردگي جلوگيري مي‌كند. روش دوم به اين صورت است كه ۱ پيمانه آب پرتقال تازه، نصف پيمانه عسل طبيعي، ۲ قاشق غذا خوري آبليمو و ۱ پيمانه تمشك منجمد را با هم مخلوط مي‌كنيم و در صورت دلخواه به آن يخ اضافه مي‌كنيم. همچنين اين جوشانده، بهبود بخش بند ادرار، درد هاي نقرسي و بسياري از انواع رماتيسم ها است و مسكني براي انواع درد هاي معده از قبيل نفخ، ترشي معده، گاز شكم و تشنج معده محسوب مي شود.

 

آشنايي با خواص و مضرات تمشك

تمشك درختچه‌اي از تيره گل سرخيان است كه به حالت وحشي در نقاطي مانند گيلان و مازندران و آذربايجان فراوان است كه با ساقه‌هاي تيغ‌دار كه در كنار جاده‌ها و مزارع و جنگل‌ها به صورت انبوه مي‌رويد برگهايش متناوب و گوشوارك‌دار و شامل ۳ تا ۵ برگچه است. در گيلان و مازندران به اين گياه تمش، ولش، بولوش و بوروش و در آذربايجان بؤيورتكن مي‌گويند. با ما همراه شويد تا با خواص بي شمار اين ميوه وحشي آشنا شويد….

آشنايي با تمشك سياه، روش كاشت و مراقبت از آن

در بهار ساقه ها را هرس كنيد به طوري كه 5 تا 7 ساقه بزرگ در هر گياه وجود داشته باشد و ساقه هاي باريك و لاغر آن را حذف كنيد و شاخه هاي فرعي روي ساقه هاي بزرگ را تا 30 سانتيمتر طول، كوتاه كنيد تا ميوه دهي و رشد بهتري داشته باشد. ساقه هايي را كه ديگر ميوه نميدهند (ساقه هاي سال دومي)، در تابستان پس از تمام شدن ميوه دهي، هرس كنيد تا فضا براي ساقه هاي سال اولي ( primocanes ) جديد يا ميوه، باز شود. از كاشت اين گياه در هر ناحيه اي كه گوجه فرنگي، سيب زميني، فلفل يا بادمجان در سه سال اخير رشد كرده است، خودداري كنيد چون اين سبزيجات ميتوانند بيماريهايي را به درختچه جديد منتقل كنند.

تمشك نه تنها سرشار از ويتامين است (يك فنجان تمشك حاوي 50 درصد ويتامين ث مورد نياز روزانه است)، بلكه يكي از بهترين منابع آنتي اكسيداني در بري ها است كه با سرطان مقابله ميكند. تمشك سياه ( blackberry ) مانند همه درختچه ها، به آساني رشد ميكند و خيلي زود محصول ميدهد و ظرف يك سال بايد آماده چيدن تمشكهاي رسيده تان شويد. -    ايليني هاردي ( Illini Hardy ): يكي از سر سخت ترين انواع موجود بري ها است و ساقه هاي خاردار، افراشته و بلند توليد ميكند كه اندازه هاي ميوه هاي آن متوسط است. گياهان نيمه افراشته نياز به داربست پشتيبان دارند تا ساقه هايشان در دوران ميوه دهي، عمودي بماند در حالي كه گياهان افراشته خود ميتوانند سر پا بمانند.

انواع چهار فصل تمشك سياه همانند تمشك قرمز در پاييز سال اول، از ساقه هاي جديد ميوه توليد ميكند و سپس دوباره از همان ساقه ها، تابستان بعدي ميوه ميدهد. بنابراين تمشك را چه بخواهيد به عنوان ميوه مصرف كنيد، چه در خوراكيهاي ديگر آن را استفاده كنيد، ميتوانيد تمشكهاي پرورش يافته دست خود را مصرف كنيد. 5 متر ميرسد و اغلب (به جز لوگان بري loganberry ) خاردار و وحشي هستند و اگر بي توجه رها شوند ميتوانند جهان را به سرعت تسخير كنند. -    پرايم جيم ( Prime Jim ) و پرايم جان ( Prime Jan ): اين انواع چهار فصل جديد ساقه هاي خاردار و افراشته با ميوه هاي مرغوب توليد ميكنند.

 

منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۶ دى ۱۴۰۰ساعت: ۰۳:۰۲:۰۰ توسط:ستار يكتا موضوع: نظرات (0)

بايت - كار با بايت ها

خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگيرد، به زير آوري چرخ نيلوفري را

دانلود رايگان آموزش موشن گرافيك به زبان فارسي + آموزش ساخت يك موشن گرافيك ساده. آموزش destination nat در ميكروتيك - آموزش NAT Destination) Nat و Source Nat) در نرم افزار ميكروتيك. فعال يا غيرفعال كردن گوشه هاي گرد فرم ها و پنجره ها در ويندوز 11. فعال يا غيرفعال كردن پرينت از صفحات وب اينترنتي در ويندوز 10/11. نحوه تغيير ميزان ولوم براي هر برنامه بصورت مجزا در ويندوز 11.

چطور بيت و بايت كار مي‌كنند؟

اندازه پيشوند نام 210 = 1,024 K Kilo 220= 1,048,576 M Mega 230 = 1,073,741,824 G Giga 240 = 1,099,511,627,776 T Tera 250 = 1,125,899,906,842,624 P Peta 260 = 1,152,921,504,606,846,976 E Exa 270= 1,180,591,620,717,411,303,424 Z Zetta 280 = 1,208,925,819,614,629,174,706,176 Y Yotta. اينكه مفاهيم اين ارقام را به راحتي متوجه مي‌شويد به اين دليل است كه هر روز با اعداد 0تا9 كار مي‌كنيد و يا به اين دليل است كه 10انگشت داريد! شايد اگر هشت انگشت داشتيم از ارقام 0تا8 استفاده مي‌كرديم. چطوري بفهميم كه اين عدد چه معني در مبناي قابل درك ما يعني مبناي ده دارد؟ همان طور كه عدد 6357 در مبناي ده را به صورت تواني از ده نوشتيم، 1011در مبناي دو را نيز به صورت تواني از 2 مي‌نويسيم.

اينكه چرا 8بيت يك بايت را تشكيل مي‌دهد سوالي است كه جواب آن را بايد از دانشمندان كامپيوتر و برقي كه از 50 سال پيش تا به حال روي كامپيوتر كار كرده‌اند پرسيد. اعداد در مبناي ده: ساده ترين راه براي درك كردن مفهوم بيت، مقايسه آن با مفهومي است كه براي ما قابل درك و ساده است و آن هم رقم (Digit) است. مبناي دو و بايت‌هاي 8بيتي: اينكه چرا از مبناي دو در كامپيوتر استفاده مي‌كنيم اين است كه تطبيق مبناي دو با جريان الكتريكي آسان است. بعضي از ويرايشگر‌هاي ويندوز مثل NotePad متن‌ها را به اين صورت ذخيره مي‌كنند و يعني يك بايت براي هر كاركتر. اين بيت‌ها در كامپيوتر معمولاً در دسته‌هاي هشت تايي كه بايت ها را تشكيل مي‌دهند، بسته بندي مي‌شوند.

0=0 1=1 2=10 3=11 4=100 5=101 6=110 7=111 8=1000 9=1001 10=1010 11=1011 12=1100 13=1101 14=1110 15=1111 16=10000 17=10001 18=10010 19=10011 20=10100. شايد شنيده باشيد كه فلان كامپيوتر يا لپ تاپ 512 مگابايت RAM ،80گيگابايت هارد ديسك و پردازشگر 2. با وجود 8 بيت در يك بايت، براي مثال مي‌توان 256 مقدار بين 0 تا 255 را به اين صورت نشان داد:. اگر به يكان اعداد در مبناي دو نگاه كنيم ابتدا 0است بعد 1 و بعد 0و بعد 1 و به همين ترتيب. اگر بخواهيم دقيقاً به اين كدها نگاه كنيم بايد هر كدام را به صورت مبناي دو بنويسيم. در مبناي دو اگر رقمي يك است و به آن يكي اضافه كنيم آن رقم صفر مي‌شود و رقم بعدي يك. به راحتي درك مي‌كنيم كه رقم هفت به عنوان يكان، 5دهگان، 3 صدگان و 6 هزارگان هستند.

 

بيت و بايت

بنابراين زمانيكه شخصي عنوان مي نمايد كه داراي هارد ديسكي با ظرفيت دو گيگا بايت است  ، معناي سخن وي اينچنين خواهد بود : " هارد ديسك وي داراي توان ذخيره سازي دو گيگا بايت ، يا تقريبا" دو ميليارد بايت و يا دقيقا" 2,147,483,648 بايت است.   براي محاسبه عدد 1011 از چه روشي استفاده مي گردد؟ براي محاسبه عدد فوق در مبناي دو از همان روشي استفاده مي گردد كه در محاسبه عدد 100618 در مبناي ده استفاده شد با اين تفاوت كه از توان هاي متفاوت عدد دو استفاده خواهد شد. مي توان كامپيوترهائي را ساخت كه از مبناي ده استفاده نمايند ولي قطعا" قيمت ساخت آنها شايد مقرون بصرفه نبوده و استفاده از مبناي دو از بعد پياده سازي مطمئنا" مقرون بصرفه تر از ساير مبناهاي عدد نويسي است.

"  امروزه استفاده از رسانه هاي ذخيره سازي با ظرفيت بالا بسيار رايج بوده و ما شاهد حضور و استفاده از بانك هاي اطلاعاتي با طرفيت بسيار بالا ( چندين ترابايت ) در موارد متعدد هستيم.   در زمان تهيه يك كامپيوتر با عباراتي مشابه : " اين كامپيوتر داراي يك پردازنده 32 بيتي پنتيوم ، حافظه با ظرفيت 256 مگابايت و هارد ديسك با ظرفيت 10. ( يك بايت براي هر حرف ) در صورتيكه معيار مشاهده ما به فايل فوق بر اساس ديدگاه كامپيوتر باشد ، بجاي هر حرف يك عدد ( معادل كد اسكي ) را مشاهده خواهيم كرد. با توجه به جدول فوق مي توان چنين برداشت كرد كه : كيلو تقريبا" معادل هزار ، مگا تفريبا" معادل ميليون ، گيگا تقريبا" معادل ميليارد و.

پس از ذخيره نمودن فايل و مشاهده فايل مورد نظر در برنامه هاي نمايش دهنده مشخصات فايل ها متوجه خواهيد شد كه ظرفيت فايل فوق 27 بايت است. مثلا" رقم 8 در اولين جايگاه ( رتبه يكان ) و رقم 1 در دومين جايگاه ( رتبه دهگان ) و رقم 6 در سومين جايگاه ( رتبه صدگان)  قرار دارند. مثلا" از برنامه NotePad در ويندوز براي ايجاد يك فايل متني با محتويات " Four Seven " استفاده و فايل فوق را با نام Test. ( كيلو، مگا ، گيكا   نمونه هائي ازاين پيشوندها مي باشند) جدول زير برخي از پيشوندها بهمراه كاربرد هر يك را نشان مي دهد.

 

خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگيرد، به زير آوري چرخ نيلوفري را

دانلود رايگان آموزش موشن گرافيك به زبان فارسي + آموزش ساخت يك موشن گرافيك ساده. آموزش destination nat در ميكروتيك - آموزش NAT Destination) Nat و Source Nat) در نرم افزار ميكروتيك. فعال يا غيرفعال كردن گوشه هاي گرد فرم ها و پنجره ها در ويندوز 11. فعال يا غيرفعال كردن پرينت از صفحات وب اينترنتي در ويندوز 10/11. نحوه تغيير ميزان ولوم براي هر برنامه بصورت مجزا در ويندوز 11.

آشنايي با واحدهاي اندازه گيري حافظه ( مباني كامپيوتر )

ابتدا از بالاي پنجره Recycle Bin Properties درايو مورد نظر جهت ذخيره سازي فايل هاي موجود در صندوق بازيافت را انتخاب كنيد در اين سوال درايو C را انتخاب كنيد. اين مبنا از اعداد صفر و يك تشكيل شده است و تمامي اطلاعات وارد شده به رايانه به صفر و يك تبديل مي شوند كه در مكان هاي حافظه قرار مي گيرند. در مرورگر اينترنت اكسپلورر يا به اختصار IE در مهارت اينترنت حداكثر ظرفيت فضا براي ذخيره صفحات و سايتها را 128 مگابايت تعريف نماييد ؟. حتما بايد عددي كه وارد مي كنيم برحسب مگابايت باشد كه در اين سوال بر حسب مگابايت داده شده و نيازي به تبديل نيست. نكته : ( اگر نوار منو مخفي بود در ناحيه اي خالي از نوار عنوان كليك راست كرده و تيك گزينه ي Menu Bar را بگذاريد.

براي اينكه اطلاعاتي كه به كامپيوتر وارد كرده ايم بعد از خاموش شدن از بين نرود بايد در كجا ذخيره كنيم ؟. و از پنجره ي باز شده بخش Disk space to use عدد مورد نظر جهت ذخيره صفحات و سايت ها را بر حسب مگا بايت وارد كنيد. سپس در پنجره ي باز شده قسمت Maximum size مقدار حافظه اختصاصي را بر حسب مگا بايت وارد كنيد. از نوار منو گزينه Tools را كليك كرده و از زير منوي گزينه Internet Option را انتخاب كنيد. بر روي Recycle Bin  كليك راست كنيد سپس از منوي باز شده Properties را انتخاب كنيد.

تفاوت‌هاي بيت و بايت در محاسبه سرعت اينترنت

به‌عبارت ديگر كاربران اينترنت در دنياي مجازي اغلب سرعت اتصال خود را در نرم‌افزارهاي مختلف (نرم‌افزارهاي مديريت دانلود و سنجش سرعت اينترنت) بر حسب كيلوبايت در ثانيه و به شكل KBps (كيلو بايت در ثانيه) مشاهده مي‌كنند و اين موضوع ممكن است براي ايشان اين سوتفاهم را به‌وجود بياورد كه به عنوان مثال وقتي سرعت اينترنت ۱۲۸Kbps (يك‌صد و بيست و هشت كيلو بيت در ثانيه) است، چرا در طول زمان اتصال، نرم افزار مورد نظر سرعت اينترنت را به صورت ۱۶KBps (شانزده كيلو بايت در ثانيه) نمايش مي‌دهد!؟. اين بدان معناست كه زماني كه يك مشترك خانگي سرويس اشتراكي ۱۲۸Kbps (يك‌صد و بيست و هشت كيلو بيت در ثانيه) از شركت خدمات‌دهنده اينترنتي خود دريافت مي‌كند، پهناي باند اين سرويس با توجه به ماهيت اشتراكي بودن آن، حداكثر با ۸ كاربر ديگر به اشتراك گذاشته شده و سرعت استفاده از سرويس اين مشترك در ساعات پر مصرف ممكن است تا يك هشتم سرعت اوليه سرويس كاهش يافته و به ۱۶Kbps (شانزده كيلو بيت در ثانيه) برسد.

با توسعه زيرساخت‌هاي اينترنتي در كشور، امروزه شاهد افزايش سطح دسترسي افراد و قشرهاي مختلف جامعه ايران به اين شبكه جهاني هستيم و با توجه به واژگان و اصطلاحاتي كه در دنياي مجازي در زمان اتصال به اينترنت رايج است، معمولاً ابهامات و پرسش‌هاي بسياري در اذهان عموم كاربران در مورد چگونگي محاسبه سرعت واقعي اينترنت و اصلاحاتي از قبيل كيلو بايت، كيلو بيت و ضريب اشتراك به‌وجود مي‌آيد. اين نكته مهم، موضوعي‌ست كه اكثر كاربران اينترنت با وجود بندي كه در قرارداد سرويس اينترنت به روشني به آن اشاره كرده است، توجهي به آن ندارند و انتظار دارند همواره در طول تمامي ساعات شبانه روز (حتا در ساعات اوج مصرف كه استفاده از اينترنت به شدت افزايش يافته و حداكثر پهناي باند توسط كاربران مورد استفاده قرار مي‌گيرد) با سرعتي مطابق با سرعت اوليه سرويس خود از اينترنت بهره‌مند شوند.

جزييات اين توافق‌نامه در سند كميسيون ۱۷۷ سازمان تنظيم مقررات، با عنوان ضوابط و چارچوب موافقت‌نامه‌هاي سطح خدمات (SLA) به تفضيل بيان شده است و كاربران مي‌توانند در صورت تخطي شركت خدمات دهنده در ارايه خدمات اينترنت با پارامترهاي مشخص شده، درخواست جبران خسارت خود را به شركت خدمات دهنده اينترنتي ارايه و از طريق سازمان تنظيم مقررات به‌صورت خاص پي‌گيري كنند. ضريب به اشتراك‌گذاري سرويس‌هاي اينترنتي اختصاصي كه با توجه به هزينه متفاوت و تعداد بيشتر كاربران استفاده‌كننده از سرويس اغلب توسط شركت‌ها و سازمان‌ها از آن‌ها استفاده مي‌شود، به‌صورت يك‌به‌يك است و اين بدان معناست كه سرعت و پهناي باند سرويس پياده شده تنها به يك مشترك به‌صورت اختصاصي تعلق مي‌گيرد و با ساير مشتركين به اشتراك گذاشته نمي­‌شود.

 

۲) ضريب اشتراك طبق قرارداد و بنا به مصوبه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، شركت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات اينترنتي مي‌توانند(در مورد سرويس هاي حجمي) ضريب اشتراك حداكثر ۱ به ۸ و (درمورد سرويس هاي غيرحجمي) ضريب اشتراك ۱ به ۱را براي كاربرانشان اعمال كند. «هاي‌وب»، در راستاي كسب رضايت مشتركين و ايجاد تجربه‌اي خوشايند براي آنان، ظرفيت مراكز مخابراتي را در حدي نگه مي‌دارد كه پهناي‌باندي مناسب و فراتر از حالت قرار دادي در اختيار كاربرانش قرار بگيرد. كليه شركت‌هاي ارائه دهنده خدمات اينترنت، از جمله اينترنت پرسرعت «هاي‌وب»، سرويس هاي خود را براساس كيلو بيت بر ثانيه (Kbps) ارائه مي كنند؛كه اين در واقع سرعت اتصال شما به اينترنت را نشان مي دهد.

زماني كه سرويس ۵۱۲ Kbps (كيلوبيت بر ثانيه) را خريداري مي كنيد، و بخواهيد فايلي به حجم ۵۱۲ كيلو بايت را دانلود نماييد، مسلما دانلود شما در ۱ ثانيه انجام نخواهد شد. در راستاي شفاف سازي چند موضوع مهم و پر ابهام براي كاربران اينترنت پر سرعت «هاي‌وب»، به بررسي چند موضوع از جمله تفاوت بيت و بايت، خواهيم پرداخت. ۱) تفاوت بيت (bit) و بايت (Byte) چيست؟ در دنياي كامپيوتر و فضاي اينترنتي مفاهيم بيت و بايت جزو ساده ترين موارد مي‌باشد. براساس توضيحات بالا، حداقل سرعتي كه شركت «هاي‌وب» براي اين سرويس به شما ارائه دهد ۶۴ KBPS (كيلو بايت بر ثانيه) مي باشد. براي درك بهتر اين واحد بهتر است بدانيد كه براي تايپ لغت "Hello" در كامپيوتر فضايي به اندازه ۴۰ بيت(۵ بايت) اشغال مي شود.

از آنجاييكه هر ۸ بيت برابر با ۱ بايت است ، پس براي دانلود فايلي با حجم ۵۱۲ كيلو بايت ، به ۸ ثانيه زمان نياز داريد. اما سرعت دانلودي كه نرم افزار مديريت دانلود(مانند IDM ) به شما نمايش مي دهد ۴۰۰ KBPS (كيلوبايت بر ثانيه) مي باشد. ۳) Burst خط در سرويس‌هاي حجمي فرض كنيد شما سرويس ۵۱۲ Kbps (كيلو بيت بر ثانيه) را خريداري كرده ايد. نكته اي كه در اينجا مطرح است ، تفاوت بين بيت و بايت و كاربرد اين دو واحد اندازه گيري مي باشد. همچنين شما ميتوانيد با استفاده از اينفوگرافيك مربوطه نيز اين موارد را مشاهده فرماييد. اما براي نشان دادن سرعت دانلود از كيلو بايت بر ثانيه (KBPS) استفاده مي شود.

 

بيت، بايت، كيلوبايت و… به زبان ساده

خب حالا اينا چه ربطي به مبحث ما داشت؟ راستش گفتم بهتره كه قبل از پرداختن به موضوع از چند مثال روزمره استفاده كنم و اينكه توي دنياي كامپيوتر هم چنين قوانين مشابهي وجود داره. مثلا براي اندازه گيري وزن يه انگشت ميگيم: چند  گرمه؟ براي وزن يه سطل آب ميگيم چند  كيلو هستش؟ يا مثلا براي وزن بار يه كاميون ميگيم چند  تن هستش؟. همونطور كه مي‌دونيد ما تو محيط پيرامونمون براي اندازه گيري كميت‌هاي مختلف فيزيكي واحدهاي استانداردي رو تعريف كرده‌ايم. فلان فايل word چند  كيلو  بيته؟!  فلان آهنگ چند  مگه ؟!  فلش usb ات چند  گيگه ؟!  هارد چند  ترا  قراره بخري؟ و…. تا حالا شنيدين كه براي بيان اندازه فايل‌هاي مختلف تو كامپيوتر از عبارات خاصي استفاده مي كنند؟ مثلا ميگن:.

اما گاهي براي نشون دادن اونا توي مقياس هاي بزرگ و كوچيك از يه سري اصطلاحات ديگه اي استفاده مي كنيم. همون طور كه مي دونيد ما بسته به كاربرد و مقياس كميت هامون از واحدهاي خاصي استفاده مي‌كنيم. تو اين قسمت قصد داريم تا به معرفي اين واحدهاي حافظه بپردازيم. اما براي مسافت هاي طولاني تر چه طور؟ مثلا فاصله ي دو تا شهر مثل قم-كاشون رو هم با متر بيان مي كنيد؟ اينجا ديگه از كيلومتر استفاده مي كنيم و ميگيم كه فاصله شون حدود 100 كيلو متره. اگه دقت كرده باشين ما توي مسافت هاي كوتاه معمولا متر رو به كار مي بريم مثلا ميگيم فاصله ي اين اتاق تا آشپزخونه چقدره. اگه گفتين چرا 1024 برابر؟ راستش يه خورده قبل تر گفتم ديگه حوصله اش رو نداره دوباره توضيح بدم ):.

اگه دقت كنيد توي محاوراتمون براي فايل هاي بزرگتر مثلا براي يه آهنگ ميگيم حجمش چند مگه. شبيه اين مورد رو هم توي كامپيوتر داريم و ميگيم كه هر 1024 كيلوبايت ميشه يك مگابايت. ذخيره نام، ايميل و وبسايت من در مرورگر براي زماني كه دوباره ديدگاهي مي‌نويسم.

منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۶ دى ۱۴۰۰ساعت: ۰۸:۵۸:۴۴ توسط:ستار يكتا موضوع: نظرات (0)

سعدي - برگزيده اي از اشعار سعدي

اشعار سعدي

سعدي در ميان ايرانيان بيشتر با نام سعدي شيرازي شناخته مي شود كه زادگاه و محل وفات او مي باشد، براي مطالعه اشعار زيبا و با معني اين شاعر بزرگ ايراني در ادامه با سايت چي شي همراه باشيد. جالب است بدانيد كه نام واقعي سعدي، ابومحمّد مُشرف‌الدين مُصلِح بن عبدالله بن مشرّف مي باشد و در سراسر جهان او را با القاب همچون استاد سخن، پادشاهِ سخن و شيخِ اجلّ مي شناسند. در اين مطلب گزيده اي از اشعار عاشقانه كوتاه و بسيار زيباي سعدي شيرازي را آماده كرده ايم.

مجموعه بهترين اشعار كوتاه سعدي

در ديوان اشعار سعدي «غزليات، ترجيع بند، رباعيات، قطعات، ملحقات و مفردات» وجود دارد كه رباعيات و برخي قطعات جزو دسته شعر كوتاه هستند. علاوه بر اين گلستان به دليل اينكه به نظم و نثر است، مشحون از تك‌بيت‌هاي ناب است كه شعر كوتاه محسوب مي‌شوند. مجموعه اي كه گروه فرهنگ و هنر وب براي مخاطبان گردآوري كرده، شامل برگزيده انواع شعر كوتاه از سعدي است. سعدي شاعر پرآوازه قرن هفتم علاوه بر ديوان اشعار، صاحب دو كتاب تعليمي بوستان و گلستان است.

گلچين زيباترين اشعار عاشقانه سعدي شيرازي

سوز عشقت ننشاند ز جگر جوش مرا نگذرد ياد گل و سنبلم اندر خاطر تا به خاطر بود آن زلف و بناگوش مرا. بنگر ز هجرت چون شدم سرگشته چون گردون شدم وز ناوكت پرخون شدم از من چرا رنجيده‌اي؟. زيباترين اشعار و غزل هاي عاشقانه و احساسي سعدي شيرازي در مورد عشق و دوستي و معشوق. ز دستم بر نمي‌خيزد كه يك دم بي تو بنشينم به جز رويت نمي‌خواهم كه روي هيچ كس بينم. اي يار ناسامان من از من چرا رنجيده‌اي وي درد و اي درمان من از من چرا رنجيده‌اي. خلايق در تو حيرانند و جاي حيرتست الحق كه مه را بر زمين بينند و مه بر آسمان باشد. تو همچون گل ز خنديدن لبت با هم نمي‌ آيد روا داري كه من بلبل چو بوتيمار بنشينم.

خويشتن بر تو نبندم كه من از خود نپسندم كه تو هرگز گل من باشي و من خار تو باشم. من بي‌ مايه كه باشم كه خريدار تو باشم حيف باشد كه تو يار من و من يار تو باشم. كه نه امشب آن سماع است كه دف خلاص يابد به طپانچه‌ اي و بربط برهد به گوشمالي. هرگز اندر همه عالم نشناسم غم و شادي مگر آن وقت كه شادي خور و غمخوار تو باشم. دوستان عيب كنندم كه چرا دل به تو دادم بايد اول به تو گفتن كه چنين خوب چرايي. اي خردمندكه گفتي نكنم چشم به خوبان به چه كارآيدت آن دل كه به خوبان نسپاري؟. چنان به موي تو آشفته‌ ام به بوي تو مست كه نيستم خبر از هر چه در دو عالم هست. گر من بميرم در غمت خونم بتا در گردنت فردا بگيرم دامنت از من چرا رنجيده‌اي.

من سعدي درگاه تو عاشق به روي ماه تو هستيم نيكوخواه تو از من چرا رنجيده‌اي. هرگز انديشه نكردم كه كمندت به من افتد كه من آن وقع ندارم كه گرفتار تو باشم. من ندانستم از اول كه تو بي مهر و وفايي عهد نابستن به از آن كه ببندي و نپايي. گفته بودم چو بيايي غم دل با تو بگويم چه بگويم كه غم از دل برود چون تو بيايي. اي سرو خوش بالاي من اي دلبر رعناي من لعل لبت حلواي من از من چرا رنجيده‌اي. به هوش بودم از اول كه دل به كس نسپارم شمايل تو بديدم نه صبر ماند و نه هوشم. گر چه دانم كه به وصلت نرسم بازنگردم تا در اين راه بميرم كه طلبكار تو باشم. ز حد بگذشت مشتاقي و صبر اندر غمت يارا به وصل خود دوايي كن دل ديوانه ما را.

من چه شايسته آنم كه تو را خوانم و دانم مگرم هم تو ببخشي كه سزاوار تو باشم. نه در اين عالم دنيا كه در آن عالم عقبي همچنان بر سر آنم كه وفادار تو باشم. چه خوش است در فراقي همه عمر صبر كردن به اميد آن كه روزي به كف اوفتد وصالي.

گزيده ادبيات كلاسيك : منتخب غزليات سعدي شيرازي

اشعار عاشقانه سعدي ,بهترين اشعار پارسي ,بهترين اشعار سعدي ,بهترين شعزهاي فارسي ,بهترين غزليات سعدي ,زيباترين شعرهاي فارسي ,زيباترين غزليات سعدي ,زيباترين غزليات فارسي ,سعدي ,سعدي در ادبيات فارسي ,سعدي شيرازي ,غزل ,غزليات سعدي ,گزيده اشعار سعدي ,گزيده غزليات سعدي ,گلچين اشعار سعدي ,گلچين اشعر سعدي ,گلچين ديوان سعدي ,گلچين زيباترين اشعار سعدي ,گلچين شعر سعدي ,گلچين غزليات سعدي ,محمد حسين ارشدي بيدگلي ,مشهورترين اشعار سعدي ,منتخب ادبيات كلاسيك ,منتخب غزليات ,منتخب غزليات سعدي. اگرچه بزرگان زيادي در عرصه ادبيات و شعر زبان پارسي نامي ماندگار شده اند و در آسمان مي درخشند، اما در ميان نامهايي چون سعدي، حافظ، مولانا (مولوي)، فردوسي، صائب تبريزي، نظامي، خيام نيشابوري ، عطار نيشابوري و… به جرات ميتوان گفت سعدي بيشترين تاثير بر زبان و ادبيات محاوره ما داشته است.

اميدوارم در آينده نيز بتوانم در پستهايي كه مربوط به “گزيده ادبيات كلاسيك” مي باشد، اشعاري نغز و زيبا از سعدي و حافظ و صائب تبريزي و خيام و ديگر بزرگان عرصه شعر و ادبيات كلاسيك زبان پارسي را با شما دوستان در ميان بگذارم. بيان شيوا و روان سعدي و استفاده از حكايات براي انتقال مضامين آموزشي و اخلاقي باعث شده است كه بسياري از اشعار و ابيات سعدي ورد زبان ها شده و به صورت ضرب المثل و اصطلاح در ادبيات گفتاري و نوشتاري رايج گردد. تاثير بي چون چراي سعدي بر روي شاعران بزرگ پس از خود همچون حافظ نيز كاملا مشهود است؛ كه البته اين تاثير ارزشها و استحكام و غناي شعر ديگران را به چالش نمي كشد.

در اينجا بنده به سليقه خود منتخب غزليات سعدي را از ميان ۵۰ غزل اول غزليات سعدي انتخاب نمودم تا لذت خواندن آن را با شما نيز قسمت كنم. سعدي شيرازي را همه مي شناسند شايد به جز آوردن نام سعدي براي معرفي او چيز ديگري لازم نباشد. نگاه سعدي به عشق بيش از شاعران ديگر به عشق زميني اشاره دارد. ذخيره نام، ايميل و وبسايت من در مرورگر براي زماني كه دوباره ديدگاهي مي‌نويسم.

منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۵ دى ۱۴۰۰ساعت: ۰۸:۵۹:۵۷ توسط:ستار يكتا موضوع: نظرات (0)

بعدي - tRNA هاي ديگر ساختار 3 بعدي مشابهي دارند

ساختار سومزنجيره آمينواسيدي با وجود پيوندهاي كوالانسي(پيوند پپتيدي بين دو ريشه مجاور) درون اسكلت خود پايه (Backbone) تمايل دارد به گونه‌اي تا ‌بخورد كه بين گروه كربوكسيل (C==O) يك ريشه و گروه آمينو (N-H) ريشه ديگر (كه در بخش ديگري از زنجيره قرار دارد)  پيوند هيدروژني برقرار شود. در سال 2000، ونكاترامن راماكريشنان[1] ، توماس ستيستز[2] و آدا يونا[3] زيست‌شناسان ساختاري بودند كه اولين اطلاعات درباره ساختار زيرواحدهاي ريبوزوم را توليد و در PDB منتشر كردند و در سال 2009 به پاس تحقيقاتشان درباره ساختار ريبوزوم، مفتخر به كسب جايزه نوبل شدند. اطلاعات موجود در پايگاه­‌هاي داده مانند GenBank (پايگاه داده در آمريكا)، [6]DDJB (پايگاه داده در ژاپن) و پايگاه داده توالي ايجاد شده توسط [7]EMBL (آزمايشگاه زيست‌شناسي مولكولي اروپا) براي استفاده همه افراد به خصوص محققين در سراسر جهان در دسترس قرار گرفته است.

ريبوزوم به اندازه سه باز روي mRNA حركت مي­كند  كه همزمان با اين حركت جايگاه­هاي tRNA ها در ريبوزوم جابجا مي شوند بطوريكه tRNA اي كه در جايگاه P قرار دارد به جايگاه E  و tRNA اي كه در جايگاه A قرار دارد (كه متصل به زنجيره پلي پپتيدي است) به جايگاه P منتقل مي­شود. اين پروتيئن­ها در قسمت­هاي مختلف سلول عملكردهاي مختلفي دارند يا در داخل سلول وظيفه اي دارند و  يا اينكه به بيرون از سلول ترشح مي‌شوند به همين دليلپروتئين‌ها بايد دسته‌بندي شوند تا در نهايت در محل صحيح خود قرار بگيرند. 22 نوع آنزيم فعال‌كننده tRNA وجود دارد كه هر كدام مختص يكي از 20 نوع آمينواسيد و tRNA مختص آن بوده و جايگاه فعال آنزيم فعال كننده tRNA همزمان هم از نظر انتخاب آمينواسيد و هم توالي tRNA ويژه آن آمينواسيد اختصاصي عمل مي­كند.

پلي پپتيدها زنجيره­اي از آمينواسيدها هستند كه مي توانند حداكثر از 20 نوع زيرواحد آمينواسيدي تشكيل شده و با  هر ترتيبي كنارهم قرار بگيرند، اين امر باعث شده­ است كه پروتئين‌ها تنوع بسيار زيادي در جهان داشته باشد. دانشمندي كه روي يك ناهنجاري ژنتيكي مشخص در انسان مطالعه مي‌كند، ممكن است شباهت‌هايي در توالي ژنتيكي افراد مبتلا به اين بيماري مشاهده كند و به دنبال پيدا كردن توالي‌هاي همولوگ در ساير ارگانيسم‌ها برود. بيوانفورماتيك شاخه­‌اي از علوم كامپيوتري است كه براي ذخيره‌سازي و آناليز حجم عظيمي از  اطلاعات و داده‌هاي بيولوژيكي حاصل از توالي‌يابي ژنوم، شناسايي ژن‌ها و توالي‌ پروتئين‌ها به كار گرفته مي­شود.

 

منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۵ دى ۱۴۰۰ساعت: ۰۸:۵۸:۲۸ توسط:ستار يكتا موضوع: نظرات (0)

كليه - كليه معاملاتي كه اجزاء يا خدمه يا شاگرد تاجر براي امور تجارتي ارباب خود مي نمايند

انواع معاملات تجارتي

به عبارت ديگر در مورد اعمال تجارتي نوع اول موضوع معاملات بايد تجارتي باشد تا شخصي كه اقدام به آن مي كند تاجر محسوب گردد، اما در مورد اعمال تجارتي نوع دوم شخصي كه اقدام به معامله ميكند بايد تاجر باشد تا معاملات او تجارتي محسوب گردد، در غير اين صورت اين گونه معاملات تجارتي محسوب نمي گردد. موسسه حقوقي ثبت نوول در اين مقاله تلاش و كوشش نموده است تا درباره ي انواع معاملات تجارتي مطالبي را ارائه نمايد مقاله را بخوانيد و چنانچه با هر سوال و موردي مواجه شديد مي توانيد با مشاوران و كارشناسان ما تماس حاصل نموده و از راهنمايي هاي آن ها بهره مند شويد. علاوه بر معاملات تجارتي ذاتي معاملات ديگري هست كه ذاتأ تجاري نيستند ولي به اعتبار تاجر بودن طرفين معامله و يا يكي از متعاملين، تجارتي شناخته شده و تابع قوانين تجاري مي باشند.

اعمال تجارتي تبعي، به معاملاتي اطلاق مي شود كه خود آنها اصولا و ذاتا تجارتي نيستند ولي اگر تاجر آنها را انجام دهد ، به اعتبار و به تبع تاجر بودن شخص، تجارتي محسوب مي گردند. اعمال تجارتي ذاتي يا اصلي عبارت است از معاملاتي كه به خودي خود و صرف نظر از اينكه چه كسي آن را انجام مي دهد تجارتي محسوب مي شود. قانون تجارت در ماده دوم به تبعيت از قانون تجارت فرانسه معاملات تجارتي را به ۱۰ قسمت تقسيم نموده، به شرح زير:. معاملاتي كه به اعتبار تاجر بودن يكي از طرفين، تجارتي محسوب مي شود و آنها را معاملات تجارتي تبعي مي گويند. – معاملاتي كه ذاتا تجارتي هستند و در صورتي كه شخصي شغل او منحصر به يكي ازآنها باشد تاجر شناخته ميشود.

براي مطالعه و كسب اطلاعات بيشتر درباره رتبه بندي شركت فوري و سريع مي توانيد به مقاله آن مراجعه كنيد. در جهت كسب اطلاعات بيشتر درباره ي مراحل ادغام شركت هاي تجارتي مي توانيد به مقاله آن مراجعه كنيد. اين قبيل معاملات را معاملات تجارتي تبعي مي نامند و در ماده 3 قانون تجارت به ۴ قسمت تقسيم شده است:. ذخيره نام، ايميل و وبسايت من در مرورگر براي زماني كه دوباره ديدگاهي مي‌نويسم.

سامانه جامع مصوبات شوراي شهر تهران

ماده 41 - هر گاه يكي از تعهدكنندگان سهم غير نقدي اختيار كند يا مزاياي خاصي براي خود مطالبه نمايد مجمع عمومي در جلسه اول كه منعقد‌ميشود امر بتقويم سهم غير نقدي نموده يا موجبات مزاياي مطالبه شده را تحت نظر ميگيرد تصويب قطعي تقويم يا موجبات مزايا بعمل نمي‌آيد و‌تشكيل شركت واقع نمي‌شود مگر در جلسه ديگر مجمع عمومي كه بر حسب دعوت جديد منعقد خواهد شد و براي اينكه در جلسه دوم تقويم يا‌موجبات مزايا تصويب شود بايد لااقل پنج روز قبل از انعقاد جلسه راپرتي در اين خصوص طبع و بين تمام تعهدكنندگان توزيع شده باشد تصويب امور ‌مذكور بايد باكثريت دو ثلث تعهدكنندگان حاضر باشد و جلسه مجمع عمومي قانوني نخواهد بود مگر اينكه عدداً نصف كل شركائي كه خريد سهام‌نقدي را تعهد كرده‌اند حاضر بوده و نصف كل سرمايه نقدي را دارا باشند كساني كه داراي سهم غير نقدي هستند يا مزاياي خاصي براي خود مطالبه ‌كرده‌اند در موقعيكه سهم غير نقدي يا مزاياي آنها موضوع رأي است حق رأي ندارند آن قسمت از سرمايه غير نقدي كه موضوع مذاكره و رأي است در‌جزو سرمايه شركت محسوب نخواهد شد اگر در جلسه دوم مجمع عمومي نصف تعهدكنندگان سهام نقدي و نصف سرمايه نقدي حاضر نشده مجمع بطور موقت تصميم خواهد گرفت و مطابق قسمت اخير ماده (45) رفتار ميشود.

ماده 62 - مجمع عمومي ساليانه يك يا چند مفتش (‌كميسر) معين ميكند - مفتشين مزبور كه ممكن است از غير شركاء نيز انتخاب شوند مأموريت ‌خواهند داشت كه در موضوع اوضاع عمومي شركت و همچنين در باب بيلان (‌خلاصه جمع و خرج) و صورت‌حسابهائيكه مديرها تقديم ميكنند ‌راپرتي بمجمع عمومي سال آينده بدهند - تصميماتي كه بدون اين راپرت راجع بتصديق بيلان و صورت‌حسابهاي مديران اخذ ميشود معتبر‌نخواهد بود - در صورتيكه مجمع عمومي مفتشين مذكور را معين نكرده باشد يا يك يا چند نفر از مفتشيني كه معين شده‌اند نتوانند راپرت بدهند يا از‌دادن راپرت امتناع نمايند رئيس محكمه بدايت مركز اصلي شركت بتقاضاي هر ذيحقي و پس از احضار مديران شركت مفتشين را انتخاب و يا بجاي ‌آنهايي كه نتوانسته‌اند يا امتناع كرده‌اند مفتشين جديدي معين ميكند.

 

نسخه چاپي قانون تجارت

ماده 30 - هر گاه يكي از شركاء سهم غير نقدي اختيار كند يا مزاياي خاصي براي خود مطالبه نمايد مجمع عمومي شركاء در جلسه اول كه منعقد‌مي‌شود امر به تقويم سهم غير نقدي نموده يا موجبات مزاياي مطالبه شده را تحت نظر مي‌گيرد ليكن تصويب قطعي تقويم يا موجبات مزايا به عمل‌نمي‌آيد و تشكيل شركت واقع نمي‌شود مگر در جلسه ديگر مجمع عمومي كه بر حسب دعوت جديد منعقد خواهد شد و براي اين كه در جلسه دوم‌تقويم يا موجبات مزايا تصويب شود بايد لااقل پنج روز قبل از انعقاد جلسه راپورتي در اين خصوص طبع و بين تمام شركاء توزيع شده باشد تصويب‌امور مذكور بايد به اكثريت دو ثلث شركاء حاضر باشد و جلسه مجمع عمومي قانوني نخواهد بود مگر آن كه عدداً نصف كل شركاء حاضر و نصف كل‌سرمايه نقدي را دارا باشند شركايي كه داراي سهم غير نقدي هستند يا مزاياي خاصي براي خود مطالبه كرده‌اند در اين مجمع ذي‌رأي نيستند و هر گاه‌سهام غير نقدي يا موجبات مزايايي كه مطالبه شده تصويب نشود هر يك از شركاء مي‌تواند از شركت خارج شود - تصويب مراتب مذكوره در فوق مانع‌نيست از اين كه بعدها نسبت به آنها دعوي تزوير و تقلب اقامه شود - هر گاه شركت بين اشخاصي منعقد شود كه سرمايه‌هاي غير نقدي مشاعاً و‌منحصراً متعلق به خودشان باشد رعايت ترتيبات مذكوره در اين ماده راجع به تقويم سهام غير نقدي لازم نخواهد بود.

ماده 44 - مجمع عمومي شركت بايد لااقل سالي يك دفعه در موقعي كه به موجب اساسنامه معين است منعقد شود در اساسنامه شركت بايد معين‌شود كه هر كس براي اين كه حق ورود در مجمع داشته باشد چه عده سهام را به عنوان مالكيت يا وكالت بايد دارا باشد و همچنين عده آرايي كه هر يك‌از شركاء به نسبت عده سهام خود دارند به موجب اساسنامه شركت معين مي‌گردد و در هر حال هيچ صاحب سهمي نمي‌تواند بيش از خمس آراء‌صاحبان سهامي را كه در مجمع عمومي حاضرند دارا باشد - دارندگان سهامي كه عده سهام هر يك از آنها براي حضور در مجمع عمومي كافي نيست‌مي‌توانند به اندازه‌اي كه عده سهام جمعي آنها براي داشتن رأي كافي باشد با يكديگر متفق شده يك نفر را از ميان خودشان براي حضور در مجمع مذكور‌معين نمايند ليكن در مجامع عمومي كه براي تصديق سهم‌الشركه و تعيين اولين مديرها و تصديق اظهارات مؤسسين بر طبق ماده 33 منعقد مي‌شود‌كليه صاحبان سهام قطع نظر از عده سهامي كه دارند مي‌توانند حضور به هم رسانند.

 

منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۳ دى ۱۴۰۰ساعت: ۰۷:۰۰:۱۳ توسط:ستار يكتا موضوع: نظرات (0)

توپ - ترتيبات و مقررات لازم جهت انجام آزمايشات توپ تنيس

قوانين و مقررات بازي تنيس|دابليو آر

1- زمين بازي انفرادي 2- اجزاء ثابت زمين 3- توپ تنيس 4- راكت تنيس 5- زننده سرويس و دريافت كنندة سرويس 6- انتخاب زمين و سرويس 7- سرويس 8- خطاي پا 9- اجراي ضربه سرويس 10- خطاي سرويس 11- سرويس دوم 12- زمان اجراي سرويس 13- قانون بجا 14- قانون بجا در سرويس 15- ترتيب اجراي سرويس 16- زمان تعويض زمين 17- توپ در گردش 18- ثبت امتياز به نفع زنندة سرويس 19- ثبت امتياز به نفع دريافت كنندة سرويس 20- مواردي كه سبب از دست رفتن امتياز مي‏گردد 21- بازيكن مانع حريف مي‏شود 22- اصابت توپ به خط 23- برخورد توپ به اجزاء ثابت زمين 24- برگشت دادن صحيح توپ 25- زمانيكه بازيكن از بازي بازداشته شود 26- حساب امتيازات در «گيم» 27- حساب امتيازات در «ست» 28- حداكثر تعداد «ستها» 29- شرح وظايف مسئولان 30- حفظ تداوم بازي و زمانهاي استراحت 31- راهنمائي بازيكن (توسط مربي و يا غيره) 32- تعويض توپ 33- بازي دوبل 34- زمين بازي دوبل 35- ترتيب سرويس در بازي دوبل 36- ترتيب دريافت سرويس در بازي دوبل 37- سرويس خارج از نوبت در بازي دوبل 38- دريافت سرويس خارج از نوبت در بازي دوبل 39- خطاي سرويس در بازي دوبل 40- گردش توپ در بازي دوبل ضميمه1:مقررات لازم جهت انجام آزمايشات ماده3 ضميمه2: قوانين بازي با صندلي چرخدار.

(ابتداي صفحه) ماده 2 اجزائ ثابت زمين اجزاء ثابت زمين نه تنها در برگيرندة تور، پايه هاي زمين انفرادي طناب يا سيم نگهدارندة تور- نوار تور و كمربند نگهدارندة تور است، بلكه در صورت وجود، شامل موانع انتهائي و كناري جايگاهها، صندليهاي ثابت يا قابل نقل و انتقال پيرامون زمين بازي، افراد اشغال كنندة صندليها، كليه ديگر اجزاء ثابت در پيرامون و يا بالاي زمين بازي، داور، داور تور، داور خطاي پا، خط نگهداران توپ جمع كنها البته در هنگامي كه جاي مقر خود حضور دارند، نيز مي‏گردد. قطر توپ بايد بيش از 35/6 سانتيمتر و كمتر از 67/6 سانتيمتر باشد و وزن آن بايد بيش از 7/56 گرم و كمتر از 5/58 گرم باشد و جهش توپ در صورت رها شدن از فاصلة 254 سانتيمتر بر روي يك سطح بتوني بايد بيش از 135 سانتيمتر و كمتر از 147 سانتيمتر باشد تحت فشار 165/8 كيلو گرم توپ بايد دچار فرورفتگي بداخل به ميزان بيش از 56/0 سانتيمتر و كمتر از 74/0 سانتيمتر در قسمت جلوئي و فرورفتگي به ميزان بيش از 89/0 سانتيمتر و كمتر از 08/1 سانتيمتر در قسمت پشتي شود.

 

دانلود با لينك مستقيم فايل+قوانين و مقررات بازي تنيس+

1- زمين بازي انفرادي 2- اجزاء ثابت زمين 3- توپ تنيس 4- راكت تنيس 5- زننده سرويس و دريافت كنندة سرويس 6- انتخاب زمين و سرويس 7- سرويس 8- خطاي پا 9- اجراي ضربه سرويس 10- خطاي سرويس 11- سرويس دوم 12- زمان اجراي سرويس 13- قانون بجا 14- قانون بجا در سرويس 15- ترتيب اجراي سرويس 16- زمان تعويض زمين 17- توپ در گردش 18- ثبت امتياز به نفع زنندة سرويس 19- ثبت امتياز به نفع دريافت كنندة سرويس 20- مواردي كه سبب از دست رفتن امتياز مي‏گردد 21- بازيكن مانع حريف مي‏شود 22- اصابت توپ به خط 23- برخورد توپ به اجزاء ثابت زمين 24- برگشت دادن صحيح توپ 25- زمانيكه بازيكن از بازي بازداشته شود 26- حساب امتيازات در «گيم» 27- حساب امتيازات در «ست» 28- حداكثر تعداد «ستها» 29- شرح وظايف مسئولان 30- حفظ تداوم بازي و زمانهاي استراحت 31- راهنمائي بازيكن (توسط مربي و يا غيره) 32- تعويض توپ 33- بازي دوبل 34- زمين بازي دوبل 35- ترتيب سرويس در بازي دوبل 36- ترتيب دريافت سرويس در بازي دوبل 37- سرويس خارج از نوبت در بازي دوبل 38- دريافت سرويس خارج از نوبت در بازي دوبل 39- خطاي سرويس در بازي دوبل 40- گردش توپ در بازي دوبل ضميمه1:مقررات لازم جهت انجام آزمايشات ماده3 ضميمه2: قوانين بازي با صندلي چرخدار.

(ابتداي صفحه) ماده 2 اجزائ ثابت زمين اجزاء ثابت زمين نه تنها در برگيرندة تور، پايه هاي زمين انفرادي طناب يا سيم نگهدارندة تور- نوار تور و كمربند نگهدارندة تور است، بلكه در صورت وجود، شامل موانع انتهائي و كناري جايگاهها، صندليهاي ثابت يا قابل نقل و انتقال پيرامون زمين بازي، افراد اشغال كنندة صندليها، كليه ديگر اجزاء ثابت در پيرامون و يا بالاي زمين بازي، داور، داور تور، داور خطاي پا، خط نگهداران توپ جمع كنها البته در هنگامي كه جاي مقر خود حضور دارند، نيز مي‏گردد. قطر توپ بايد بيش از 35/6 سانتيمتر و كمتر از 67/6 سانتيمتر باشد و وزن آن بايد بيش از 7/56 گرم و كمتر از 5/58 گرم باشد و جهش توپ در صورت رها شدن از فاصلة 254 سانتيمتر بر روي يك سطح بتوني بايد بيش از 135 سانتيمتر و كمتر از 147 سانتيمتر باشد تحت فشار 165/8 كيلو گرم توپ بايد دچار فرورفتگي بداخل به ميزان بيش از 56/0 سانتيمتر و كمتر از 74/0 سانتيمتر در قسمت جلوئي و فرورفتگي به ميزان بيش از 89/0 سانتيمتر و كمتر از 08/1 سانتيمتر در قسمت پشتي شود.

 

 قوانين و مقررات تنيس و رعايت نكات آن با توجه به حقوق ورزشي

ماده ۲- اجزاي ثابت زمين اجزاء ثابت زمين نه تنها در برگيرنده تور، پايه هاي زمين انفرادي طناب يا سيم نگهدارنده تور- نوار تور و كمربند نگهدارنده تور است، بلكه در صورت وجود، شامل موانع انتهائي و كناري جايگاهها، صندليهاي ثابت يا قابل نقل و انتقال پيرامون زمين بازي، افراد اشغال كننده صندليها، كليه ديگر اجزاء ثابت در پيرامون و يا بالاي زمين بازي، داور، داور تور، داور خطاي پا، خط نگهداران توپ جمع كنها البته در هنگامي كه جاي مقر خود حضور دارند، نيز مي‏گردد. قطر توپ بايد بيش از ۳۵/۶ سانتيمتر و كمتر از ۶۷/۶ سانتيمتر باشد و وزن آن بايد بيش از ۷/۵۶ گرم و كمتر از ۵/۵۸ گرم باشد و جهش توپ در صورت رها شدن از فاصله ۲۵۴ سانتيمتر بر روي يك سطح بتوني بايد بيش از ۱۳۵ سانتيمتر و كمتر از ۱۴۷ سانتيمتر باشد تحت فشار ۱۶۵/۸ كيلو گرم توپ بايد دچار فرورفتگي بداخل به ميزان بيش از ۵۶/۰ سانتيمتر و كمتر از ۷۴/۰ سانتيمتر در قسمت جلوئي و فرورفتگي به ميزان بيش از ۸۹/۰ سانتيمتر و كمتر از ۰۸/۱ سانتيمتر در قسمت پشتي شود.

ماده ۳۵- ترتيب سرويس در بازي دوبل ترتيب زدن سرويس در ابتداي هر ست به شرح زير انجام مي‏گيرد: دو ياري كه نوبت سرويس دارند، در گيم اول هر ست بايد تصميم بگيرند كه كداميك سرويس نمايند و دو يار طرف ديگر بايد به همين ترتيب براي زدن سرويس گيم دوم تصميم بگيرند و يا بازيكني كه در گيم اول سرويس كرده بايد در گيم سوم سرويس كند و يار بازيكني كه در گيم دوم سرويس كرده بايد در گيم چهارم سرويس كند و به همين ترتيب در گيمهاي بعدي ست بايد عمل شود. ماده ۳۹- خطاي سرويس در بازي دوبل سرويس در صورتي كه از مفاد ماده ۱۰ پيروي كند خطا محسوب مي‏گردد و چنانچه توپ با يار فرد سرويس كننده يا آنچه او پوشيده يا به همراه دارد برخورد نمايد آن نيز خطا محسوب مي‏شود اما اگر توپ سرويس شده قبل از برخورد با زمين به يار دريافت كننده يا هر آنچه پوشيده يا به همراه دارد، اصابت نمايد و اين توپ مطابق ماده ۱۴ (الف) بجا نباشد، سرويس كننده برنده امتياز مي‏باشد.

 

asiangemstones60246.iyublog.com


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۲ دى ۱۴۰۰ساعت: ۰۴:۳۴:۱۰ توسط:ستار يكتا موضوع: نظرات (0)

سته - سته آبي

دسته DualShock 4 سري جديد براي پلي استيشن ۴ – آبي Berry Blue

در اوايل سپتامبر سال ۲۰۱۶، سوني مدل دوم كنترلرهاي DualShock 4 را كه با نام DualShock V2 (CUH-ZCT2) شناخته مي شود، معرفي كرد كه داراي پيشرفت‌هاي جزئي نسبت به نسخه اصلي DualShock 4 از جمله ارتباط مستقيم از طريق USB، عمر باتري طولاني‌تر و امكان مشاهده نوار نوري در بالاي صفحه لمسي است. در ادامه به ويژگي‌هاي مختلف كنترلر دوال شاك پلي استيشن ۴، مدل (CUH-ZCT2) مي‌پردازيم تا براي خريد كنترلر پلي‌استيشن ۴ از آگاهي كامل برخوردار باشيد. كنترلر دوال شاك ۴ در دو مدل متداول با نام‌هاي (CUH-ZCT1) و (CUH-ZCT2) توسط شركت سوني توليد و توسط Sony Interactive Entertainment توسعه يافته و عرضه شده‌اند. كنترلر اوريجينال (اصلي) پلي استيشن ۴، دوال ‌شاك ۴ (DualShock 4) نام دارد.

كنترلر DualShock 4 از نسل هشتم كنترلر كنسول‌هاي بازي به شمار مي‌رود. اين ويژگي‌ها كاربران را به خريد كنترلر دوال شاك ۴ ترغيب مي‌كند. مدل (CUH-ZCT1) در واقع اولين مدل از كنترلرهاي كنسول پلي استيشن ۴ است.

asian-gemstones02479.like-blogs.com


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۱ دى ۱۴۰۰ساعت: ۰۹:۴۷:۲۹ توسط:ستار يكتا موضوع: نظرات (0)

ازت - تثبيت ازت به روش همياري

تثبيت بيولوژيك نيتروژن در اثر همياري سويه هاي مختلف باكتري آزوسپريلوم با ارقام مختلف گندم با ا|پي ايي

الف)در اين تحقيق 80 نمونه خاك ريزوسفري و غير ريزوسفري ار اراضي تحت كشت گياهان مختلف زراعي تهيه گرديد و براي جداسازي آزوسپريلوم ابتدا رقتهاي خاك در محيط نيمه جامد اكن كشت داده شدند و بر روي محيط RC كلونيهاي ريز قرمز رنگ به عنوان آزوسپريلوم خالص سازي شده اند و تحت آزمايشهاي ترشح هورمون اكسين و توان حل كنندگي فسفر آلي و معدني قرار گرفتند. گرچه استفاده از كودهاي بيولوژيك در كشاورزي از قدمت بسيار زيادي برخوردار است و در گذشته نه چندان دور تمام مواد غذايي مورد مصرف انسان با استفاده از چنين منابع ارزشمندي توليد مي شده است ولي بهره برداري علمي از اينگونه منابع سابقه چنداني ندارد.

(5و2و3ارزانش)نتيجه اين همياري علاوه بر تثبيت نيتروژن مولكولي،توليد موادي چون سيدروفور،باكتري كشها و فيتوهورمونها مي باشد كه ماحصل ترشح تمام موارد ذكر شده افزايش توان جذب عناصر غذايي،توسعه سيستم ريشه اي و در نهايت افزايش عملكرد مي باشد. بدون ترديد كاربرد كودهاي بيولوژيك علاوه بر اثرات مثبتي كه بر كليه خصوصيات خاك دارد،از جنبه اقتصادي،زيست محيطي و اجتماعي نيز مثمرثمر واقع شده و مي تواند به عنوان جايگزيني مناسب و مطلوب براي كودهاي شيميايي باشد. بنابراين با توجه به نتايج بدست آمده از كليه آزمايشات انجام شده فوق مي توان چنين اظهار داشت كه كاربرد آزوسپريلوم مي تواند بسيار مفيد در عملكرد و جذب عناصر غذايي و نيز نقش مهمي در كاهش كودهاي شيميايي داشته باشد.

آزوسپريلوم به دليل توان تثبيت نيتروژن مولكولي در ارتباط همياري با گياهان مهم زراعي مانند انواع غلات و همينطور توليد هورمونهاي محرك رشد گياه در سالهاي اخير به عنوان يك كود بيولوژيك مورد توجه قرار گرفته است. باكتري جنس Azospirillum كه يكي از مهمترين باكتريهاي تثبيت كننده نيتروژن مي باشد،با گياهان تك لپه مختلفي از جمله گندم،برنج،ذرت،ارزن،چاودار و گراسهاي علفي مانند پنجه مرغي،كالارگراس قادر به ايجاد همياري است. اگرچه كاربرد كودهاي بيولوژيك به علل مختلف در طي چند دهه گذشته كاهش يافته است ولي امروزه با توجه به مشكلاتي كه مصرف بي رويه كودهاي شيميايي پديد آورده است،استفاده از آنها در كشاورزي مجددا مطرح شده است.

 

rafaelhdypw.blogunteer.com


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۰ دى ۱۴۰۰ساعت: ۰۷:۵۵:۱۴ توسط:ستار يكتا موضوع: نظرات (0)

روي - آزمايش اثر روشنايي و تاريكي روي سنتز نشاسته در گياهان

بازي هاي علمي آويداك

همه بازي‌هاي آموزشي و فكري يك وجه مشترك دارند و آن اين است كه آن‌ها نياز به تفكر خارج از چارچوب دارند و اين نوع متفاوتي از فرآيند فكري را ايجاد مي‌كند كه در آن هوشيار بودن و نگاه كردن به يك مشكل از همه جهات منجر به نتايج بهتري مي‌شود. در بازي هاي آموزشي و فكري كودكان حتي متوجه نمي‌شوند كه آموزش مي‌بينند و آن‌ها اين كار را به يك بازي مهيج و سرگرم‌كننده انجام مي‌دهند در نتيجه شبيه آموزش‌هاي خسته كننده نيست پس اهميت اين بازي‌ها را دست‌كم نگيريد. وقتي كودكي در پايان يك روز سخت در مدرسه با يك بازي چالشي مي‌نشيند و آن را حل مي‌كند، مي‌تواند به طرز عجيبي در ايجاد حس شادي، آرامش و اعتماد بنفس موثر باشد، اگرچه او براي يافتن راه حل‌ها سخت كار كرده است.

يك بازي فكري كه آن‌ها مي‌توانند در آن گم شوند به بهبود تمركز كمك مي‌كند، چيزي كه خيلي آسان است به سرعت كنار گذاشته مي‌شود و يك معما كه خيلي سخت است مي‌تواند باعث بي‌ميلي كودك براي تلاش دوباره شود. درست همانطور كه ورزش ماهيچه‌ها را مي‌سازد و استخوان‌ها را تقويت مي‌كند، بازي‌هاي فكري ذهن را تيزتر مي‌سازند كه سريع عمل كند و باعث توانايي تطبيق سريع‌تر با مسائل جديد مي‌شوند. از آنجايي كه اين بازي‌ها براي كشش ذهن كودكان طراحي شده‌اند، آن‌ها را تشويق مي‌كند كه به روشي جايگزين فكر كنند، تمريني كه مي‌تواند به كودكان در ادامه زندگي كمك كند. اما آيا مي‌دانستيد كه بازي‌هاي فكري فوايد زيادي دارند؟ در اين مقاله به شما نشان مي‌دهيم كه بازي‌هاي مختلف چگونه مي‌توانند بر شخصيت كودكان شما تاثير بگذارند.

انجام يك بازي آموزشي هيجان‌انگيز و سرگرم‌كننده، كودكان را تشويق مي‌كند تا براي مدت طولاني‌تري روي يك مشكل متمركز بمانند تا زماني كه آن مشكل حل شود. مانند هر عضله ديگري، ما بايد مغز خود را تقويت كنيم و قدرت ذهني خود را حفظ كنيم، در واقع اين بازي‌ها مي‌توانند به عنوان يك ورزشگاه براي مغز عمل كنند. برخلاف خواندن و نوشتن، اين بازي‌ها چالشي هستند كه كودكان را به تفكر فعال در مورد همه راه‌هايي كه از طريق آن مي‌توانند آن را حل كنند دعوت مي‌كنند. به عنوان مثال نوازندگان در مناطقي از مغز كه براي نواختن يك ساز مهم هستند، يعني مناطق حركتي، شنوايي و فضايي، قوي‌تر از ساير افراد عمل مي‌كنند.

 

آزمايش اثر روشنايي و تاريكي روي برگ شمعداني

و اين بنفش شدن برگ در جايي از برگ كه نور خورشيد را دريافت كرده است، نشان دهنده اين است كه در آن محل تحت تاثير نور ، نشاسته سنتز شده است. بعد از ريختن محلول لوگول بر روي برگ شمعداني ، در محل پنجره شكل L ، رنگ بنفش ظاهر مي‌شود. در جايي از برگ كه زير ورقه آلومينيومي قرار گرفته بود، هيچ نشاسته‌اي توليد نشده است. پس در فتوسنتز واكنشهاي نوري و تاريكي لازم و ملزوم يكديگر هستند.

middleeasterngemstones13580.mdkblog.com


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۰ دى ۱۴۰۰ساعت: ۱۲:۴۹:۴۲ توسط:ستار يكتا موضوع: نظرات (0)